فرآیند اجرایی و مشارکت ششمین رویداد بزرگ فناوری های مالی ایران