نیما‌ امیرشکاری

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

سمت : مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی  بازگشت