علیرضا کریمی

مدیر عامل شرکت پدیسار انفورماتیک

سمت : مدیر عامل شرکت پدیسار انفورماتیک
 
داور جشنواره فین‌تک ایران  بازگشت