مرتضی ترک تبریزی

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت

سمت : مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت

 

داور جشنواره بزرگ فین‌تک ایران  بازگشت