فرهاد اینالوئی

معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین

سمت فعلی: معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین  بازگشت