احسان باقری

فعال حوزه ICT

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 
سمت فعلی : مسئول گروه خدمات و مشاور شرکتی بانک اقتصاد نوین
سوابق تحصيلي
كارشناسي ارشد     دانشگاه تهران
سازمان مدیریت صنعتی          MBA
كارشناسي    دانشگاه آزاد اسلامی  بازگشت