سید مهدی حسینی

عضو هیات مدیره بانک سپه

سوابق تحصیلی:
  • دکترای اقتصاد توسعه دانشگاه تربیت مدرس
  • کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
  • کارشناسی اقتصاد نظری دانشگاه تهران
 سمت فعلی:
عضو هیات مدیره بانک سپه  بازگشت