حمید رضا قاضی مقدم

مدیر واحد موبایل شرکت سیمرغ تجارت