محمد آجدانی

مدیرعامل سامانه‌های یکپارچه سیمرغ تجارت