فرهاد فائز

 معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک