حمید رضا شریفیان

معاون حوزه راهبری بازار و توسعه کسب و کار و عضو هیات عامل بانک تجارت