حمید رضا احمدیان

مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ICT