احمد سلمانی آرانی

مدیركل فن آورى و اطلاعات بانك سپه