مسعود وکیلی نیا

معاون توسعه کسب و کار شرکت مبین ایران