دکتر مهدی صادقی شاهدانی

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)