فریبرز قربانیان

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک کارآفرین