عباس معمار نژاد

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی