سید قاسم نعمتی

ریاست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی