عباس حیدرنوری

مدیر مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف