مسعود کیماسی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران، مدیرکل بازاریابی بانک ملت

سوابق تحصیلی :
 
سمت : مدیرکل بازاریابی بانک ملت
 
سوابق  شغلی :
  • عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • رئیس مرکز تحقیقات و برنامه ریزي بانک ملت
  • معاونت اداره کل توسعه بازار بانک ملت 90-1388
  • مدیرکل بازاریابی بانک ملت  بازگشت