پيمان نوري بروجردي

عضو شورای پول و اعتبار

سوابق تحصیلی :
 • دکتراي تخصصي در مديريت مالي و حسابداري
 • مدرک کارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني
 • مدرک کارشناسي در رشته حسابداري
سوابق شغلی :
 
 • معاون وزير و رييس کل سازمان خصوصي سازي
 • نماينده دولت و رييس هيأت نظارت سازمان تأمين اجتماعي از سال 84
 • رييس هيأت مديره شرکت سرمايه گذاري مسکن (تا خردادماه 85)
 • عضو مديره بانک مسکن از سال 78 تا 85
 • رياست هيات مديره و مدير عاملي بانک رفاه از سال 85
 •  معاون وزير و رييس کل سازمان خصوصي سازي
 • رييس کميته مبارزه با پولشويي
 •  رييس هيأت عالي پژوهش بانک مسکن
 •  و عضو کميته فني آموزش ديوان محاسبات کشور را در کارنامه سوابق شغلي خود داشته است.  بازگشت